ave subst.
holde nogen eller noget i ave = styre og kontrollere nogen eller noget; = beherske, holde nede, spæge; holde sig i ave; holde sin hidsighed i ave; holde ukrudtet i ave
bajads subst., -en, -er, -erne
1. = gavtyv
2. en klovn i en gøglertrup; = klovn
badut subst.
springe badut = gøre vilde manøvrer; hun springer badut for at forsøge at gøre chefen tilpas
badutspringer subst., -en, -e, -ne
en person der gør vilde spring; især nedsættende om en person der hopper og springer for andre uden selv at have noget at skulle have sagt; han er bare en lille badutspringer som ingen regner for noget
banemand subst., -en, ~mænd, ~mændene
= drabsmand
baryl subst., -en, -er, -erne el. baryler subst., -en, -e, -ne
= varyl
besudle verb., -r, -de, -t
1. = vanhellige; besudle familiens ære
2. = snavse; det er en dårlig fugl der besudler sin egen rede
besvogret adj.
være besvogret med nogen = være i svigerfamilie med nogen
besørge verb., -r, -de, -t
have afføring; hunden besørgede på gulvtæppet
besyv subst.
give sit besyv med = give sit bidrag til en helhed; fløjte og fagot gav deres besyv med; give sit besyv med i diskussionen
blusel subst., -en
1. = skamfølelse; gøre noget uden blusel; hun havde svært ved at skjule sin blusel
2. menneskets ydre kønsorganer; blotte sin blusel
bollemælk subst.
ikke at stikke op for bollemælk = ikke give op for ingenting
bonkammerat subst., -en, -er, -erne
en særlig god kammerat og fortrolig; de har været bonkammerater siden skoletiden
bovlam adj., -t, -me
som er uden kraft og originalitet; en bovlam diskussion; en bovlam person; en bovlam efterligning; bovlam pop
bramfri adj, -t, -e
som udtrykker sig på en direkte måde; = djærv; han sagde sin mening i bramfri vendinger
brask subst., -en
med brask og bram = på en voldsom og støjende måde; hun kom farende med brask og bram
bringe subst., -n, -r, -rne
en mands bryst; han slog sig på sin brede bringe
charlatan subst., -en, -er, -erne
en person som bedrager andre ved at foregive at han er eller kan noget specielt; = bedrager; du er en sjuft, en charlatan og en chancerytter, og du er dumpet!
dont subst., -en
= arbejde; hun passede sin daglige dont, år ud og år ind; jeg er klar til dagens dont
dadle verb., -r, -de, -t
dadle nogen noget eller dadle nogen for noget = bebrejde; du kan ikke dadle mig for at det gik galt
djærv adj., -t, -e
som udtrykker sig på en direkte måde; = bramfri; en djærv bonde
dovenlars subst., -en, -er
en doven person
døgenigt subst., -en, -e el. -er, -ene el. -erne
en doven og uansvarlig person
dølgsmål subst., -et
i dølgsmål = i det skjulte; hun fødte i dølgsmål
emsig adj., -t, -e, -ere, -st
ivrigt foretagsom og nysgerrig på en irriterende måde; = geskæftig, nævenyttig; han går mig på nerverne med sin emsige indblanding
entreprenant adj., -, -e
overdrevent foretagsom og smart; = geskæftig
festivitas subst., -(s)en
det at noget er festligt; han elsker al festivitas; hun blev fejret med megen festivitas
fiffig adj., -t, -e
= snu; han er ikke særlig fiffig; han havde sin egen fiffige måde at komme ud af problemerne på
filur subst., -en, -e, -ene
finurlig adj., -t, -e
som er snedig, fiffig eller udspekuleret; en finurlig lille fyr; han spiller en finurlig jødisk lille skrædder; hun underspiller sin rolle med finurlig komik
fjed subst., -det, fjed -dene
på lette fjed = med lette skridt; hun gik på lette fjed gennem livet
flottenhejmer subst., -en, -e, -ne
en ødsel person der har dyre vaner; = ødeland; han er en rigtig flottenhejmer
fly verb., -(e)r, -ede, -et
= flygte; skik følge eller land fly
foderal subst.
se futteral
forgribe verb., -r, forgreb, forgrebet
1. forgribe sig på noget = stjæle noget; foreningens kasserer forgreb sig på kassen
2. forgribe sig på nogen = misbruge nogen seksuelt; han forgreb sig på en mindreårig pige
futteral el. foderal subst., -et, -er, -erne
= hylster; de fandt landkortene i et gammelt futteral
før adj., -t, -e
som er stor og lidt tyk; = kraftig, svær, korpulent, trivelig, velnæret
galpe verb., -r, -de, -t
1. = gø
2. sige noget på en højrøstet måde; hvorfor galper du sådan op?
gavstrik subst., -ken, -ke(r), -ke(r)ne
= gavtyv; pigen er en rigtig lille gavstrik
gavtyv subst., -en, -e, -ene
(om børn:) en person som laver sjov og harmløse narrestreger; = spilopmager, spasmager, gavstrik, bajads
gebet subst., -et, -er, -erne
et område som kendetegnes ved et bestemt emne eller en bestemt form for viden; det er et farligt gebet at komme ind på; den diskussion ligger uden for mit gebet
gebommerlig adj., -t, -e
i meget høj grad; = overordentlig, kolossal, vældig;  et gebommerligt uheld; han er så gebommerligt dum
gebrækkelig adj., -t, -e
som er sygelig eller skrøbelig; et gebrækkeligt helbred; gebrækkelige stole
gebærde1 subst., -n, -r, -rne
håndbevægelse der skal erstatte eller supplere tale; = gestus, fagter; han prøvede at gøre sig forståelig med fagter og gebærder; han viftede hende til side med en gebærde
gebærde2 verb., -r, -de, -t
gebærde sig = opføre eller te sig på en bestemt måde; han gebærder sig som et lille barn; hun forstår at gebærde sig
gedigen adj., -t, gedigne, gedignere, gedignest
1. som forekommer i ren tilstand og ikke i forbindelse med andre elementer; = ægte, ren lødig, massiv; en kande i gedigent sølv
2. som er grundigt lavet og af høj kvalitet; et gedigent stykke arbejde; denne altertavle er et gedigent kunstværk
gedulgt adj., -, -e
hemmelig
gelassen adj., -t, gelasne
overdrevent villig og hjælpsom; over for kunderne er han altid så gelassen
gelejde verb., -r, -de, -t
gelejde nogen = ledsage; han gelejdede hende ud af stuen
gelinde adv.
udtryk for at noget foregår roligt og forsigtigt; tag det gelinde, vi skulle gerne have klaveret helt ned
gentil adj., -t, -e
som opfører sig høfligt og nobelt og er imødekommende over for andre; = elskværdig, imødekommende, generøs; det var meget gentilt gjort af ham at påtage sig alle udgifterne
geråde verb., -r, -de, -t
komme i en ubehagelig situation eller stemning; geråde i ulykke; geråde i raseri
geskæftig el. gesjæftig el. geschæftig adj., -t, -e
som ivrigt og foretagsomt organiserer ting og blander sig i stort og småt; = emsig, nævenyttig, entreprenant; når der skal arrangeres en fest er han altid yderst geskæftig
gesvindt adj., -, -e
= hurtig; lad det gå lidt gesvindt med den bestilling!
gevalt subst., -en
råbe eller skrige gevalt = råbe om hjælp eller råbe advarende op
gisne verb., -r, -de, -t
gisne om noget = gætte; fremtiden kan vi kun gisne om
gæk subst., -ken, -ke, -ene
1. drive gæk med nogen = gøre nogen til nar eller lave sjov med dem; der er vist nogen der driver gæk med os
2. slå gækken løs = give sin munterhed frit løb; hun har altid lyst til at slå gækken løs lørdag aften
heden adv.
gå/vandre heden = dø; snart skal jeg vandre heden
hedengangen adj., -t, ~gangne
= død; min hedengangne mormor
hellige verb., -r, -de, -t
1. hellige noget (til) noget = bruge tid og energi på noget bestemt; han helligede sig det nste år til at få skrevet den bog; denne dag er helliget familielivet
2. hellige sig noget; hellige sig en opgave
hille udråbsord
hille den = hillemænd; hille den, nu er djævelen løs i Laksegade!
hillemænd udråbsord
udtryk for mild bestyrtelse; = hille den; hillemænd, er klokken så mange?
hovmod subst., -et
det at opføre sig hovmodigt; hovmod står for fald; i sit hovmod lod baronen bønderne ride træhesten
hu subst., -en
1. nogens hu står til noget = udtryk for at man har lyst og tilbøjelighed til noget; hans hu stod til søen; hendes hu står til teologien
2. gram i hu = vred; han blev gram i hu over hendes svar
3. mild i hu = venligt stemt; han blev så mild i hu da han hørte hendes stemme
4. komme noget i hu = erindre; komme hviledagen i hu
5. rinde nogen i hu = erindre; det rinder mig i hu at du vist skulle have hentet den for en måned siden
husgeråd subst., -et, husgeråd, -ene
et redskab til madlavning
huskekage subst., -n, -r, -rne
= lussing; give ham en huskekage
hærdebred adj., -t, -e
immer adv.
1. immer hen = immervæk
2. immer væk; se immervæk
immervæk el. immer væk adv.
1. som varer ved eller gentages uden ophold; = bestandig, immer hen; man oplever dog immervæk noget nyt
2. = i hvert fald; der er immervæk en forskel
ingenlunde adv.
= langtfra; hun er ingenlunde doven
kalas subst., -et, -er, -erne
en fest med et overdådigt traktement af mad og drikke; = fest; deres bryllup var et kæmpe kalas
kanalje subst., -n, -r, -rne
en person som er uopdragen og fræk; = slubbert, gavtyv, skurk; kan du holde fingrene fra kagerne, din kanalje!
kindhest subst., -en, -e, -ene
kiv subst., -en
= skænderi; kiv og strid
kives kives, kivedes, kivedes
kives med nogen om noget = småskændes om noget uvæsentligt; = skændes, kævles, strides, tvistes, trættes; han kives med sin søster om legetøjet; lad nu være med at gå der og kives om ingenting
klammeri subst., -et, -er, -erne
et skænderi som kan udvikle sig til et slagsmål; i klammeri med = i konflikt med; de ligger i evigt klammeri om skellet med deres naboer; han kom gang på gang i klammeri med loven
klandre verb., -r, -de, -t
klandre nogen for noget = bebrejde; han bør ikke klandres for sit initiativ; der var andre man måske hellere skulle klandre
klynkevorn adj., -t, -e
som er tilbøjelig til at klynke; hun er noget klynkevorn
knibsk adj., - el. -t, -e
afvisende på en koket eller snerpet måde; en knibsk dame
korpulent adj., -e
som er lidt tyk; = kraftig, trivelig; velnæret; før; svær
kradsbørstig el. krasbørstig adj., -t, -e
som er sur og ubehagelig; = barsk, skrap, kras; han er en temmelig kradsbørstig herre
kæk adj., -t, -ke
som handler uden bekymringer og med godt humør; = gæv, frygtløs; en kæk dreng; han svarer vældig kækt
kæltring subst., -en, -er, -erne
en person der snyder og generer andre; = slyngel, svindler; kæltringen snød ham i spil
kåd adj., -t, -e
som er i højt humør og uden hæmninger; = overgiven, overstadig; blive kåd; en kåd latter; være kåd som et føl på græs
kålhøgen adj., -t, kålhøgne
= indbildsk; han var ret kålhøgen selv om hans præstation i virkeligheden ikke var noget at prale af
laban subst., -en, -er, -erne
en person der opfører sig frækt, især på en udspekuleret eller bevidst provokerende måde; = rod; du er en laban
landstryger subst., -en, -e, -erne
= vagabond
lind adj., -t, -e
som er så blød at den er let at røre rundt i; farsen skal være så lind at den kan hældes i formen;  en lind strøm
lurendrejer subst., -en, -e, -ne
snu og upålidelig person der snyder andre
lurenkig subst., -(g)et, lurenkig, -(g)ene el. lurenkik subst., -(k)et, lurenkik, -(k)ene
lurifaks subst., -en, -er, -erne
= filur
luskepeter subst., -en, -e, -ne
en lumsk og upålidelig person; den luskepeter sagde noget til den ene og noget andet til den anden
læns adj.
læns for noget = tom for noget, fx for vand, ideer eller penge; = tom; holde skibet læns; pumpe brønden læns for olie; jeg kan ikke finde på mere, jeg er fuldstændig læns!; læns for penge
lænse verb., -r, -de, -t
1. lænse noget for noget = tømme noget for væske; = tømme; lænse en båd; lænse tanken for olie; lænse olien over i en anden beholder
2. lænse nogen eller noget for noget = tømme nogen eller noget for fx energi eller penge; = tømme, dræne; hun følte sig fuldstændig lænset for energi; hun lænsede ham for penge; han lænsede kassen
mellemkomst subst., -en
en ofte uvildig indgriben i en sag eller strid; striden blev bilagt ved hans mellemkomst; sagen blev ordnet ved ambassadens mellemkomst; de ordnede det uden rettens mellemkomst
misere subst., -n, -r, -rne
en ulykkelig situation som pludseligt opstår, fx pga. en forglemmelse; hele miseren skyldtes at han havde glemt at lukke for vandet
moro subst., -en
= morskab; klovnen faldt i vandet til stor moro for børnene
mundhuggeri subst., -et, -er, -erne
= skænderi; diskussionen endte i mundhuggeri
mundhugges verb., ~hugges, ~huggedes, ~huggedes
skændes surt og langvarigt; = næbbes; de gik og mundhuggedes dagen lang
mødig adj., -t, -e
træt og mørbanket af hårdt fysisk arbejde; hvile sin mødige krop
nole verb., -r, de, -t
nole noget = stjæle; du skal ikke nole min cykel!
nuvel udråbsord
udtryk for at man accepterer noget; = godt, okay; Nuvel, gør da som du synes!
næbbes eller næbes verb., næb(b)es, næb(b)bedes, næb(b)bedes
= mundhugges; børnene næbbedes dagen lang
næsestyver subst., -en, -e, -ene
et slag på næsen; han fik en ordentlig næsestyver af en stor fyr uden for værtshuset i går aftes
nævenyttig
obsternasig adj., -t, -e
meget og særdeles bevidst genstridig; = trodsig
olm adj., -t, -e
= rasende; en olm tyr; han var olm på naboen; et olmt blik
opsang subst., -en, -e, -ene
et udtryk for vrede mod nogen fordi de har gjort noget forkert; = overhaling, røffel; læreren gav ham en ordentlig opsang
opulent adj., -, -e
som virker imponerende stor og overdådig; en opulent herre; et opulent måltid
overhaling subst., -en, -er, -erne
et udtryk for vrede mod nogen fordi de har gjort noget forkert; = opsang, røffel; jeg gav ham en ordentlig overhaling for hans dovenskab
pandebrask subst., -en, -er, -erne
den del af hovedskallen som udgør panden
pernitten adj., -t, pernitne
= pedantisk; han er utrolig pernitten og svær at arbejde sammen med
pernittengryn subst., -en, -er, -erne
= pedant; på det område er han en pernittengryn
prompte adj.
= øjeblikkelig; ordren må udføres prompte
prygelknabe subst., -n, -r, -rne
rane verb., -r, -de, -t
rane noget = røve; han havde ranet tronen fra sin bror
raskvæk el. rask væk
revse verb., -r, -de, -t
revse nogen = straffe en person korporligt, fx med prygl; = tugte, ave; revse et uartigt barn
rivegilde subst., -t, -r, -rne
et heftigt skænderi; diskussionen udviklede sig til et værre rivegilde; der er lagt op til et større rivegilde
røffel subst., -en el. røflen, røfler, røflerne
et uformelt udtryk for utilfredshed med nogen fordi de har gjort noget forkert; = overhaling, opsang; give nogen en røffel
rørtrømsk adj., -, -e
overdrevent følsomt; = sentimental; hun blev rørstrømsk over billedet af sin ungdoms store kærlighed
sanddru adj.
som er ærlig og pålidelig
sjover subst., -en, -e, -ne
en gemen og hensynsløs person; = slyngel; han opførte sig som en sjover
sjuft subst., -en, -er, -erne
= sjover;  det vover han på, den sjuft!
sjuskedorte subst., -n, -r, -rne
et kvindeligt sjuskehoved; hun er en frygtelig sjuskedorte
sjuskemikkel subst., -en eller ~miklen, ~mikler, ~miklerne
et mandligt sjuskehoved
skarnsknægt subst., -en, -e, -ene
en dreng der laver ballade
skarpretter subst., -en, -e, -ne
en person som udfører halshugning af dødsdømte
skelsår subst, -et
komme til skelsår og alder = nå et alderstrin hvor man er i stand til at skønne og tage ansvar
skikke verb., -r, -de, -t
1. skikke nogen eller noget efter nogen eller noget = sende en person eller en besked afsted for at hente nogen eller noget; = sende; vi må straks skikke bud efter en læge; kan du ikke skikke et bud ned efter pakke chokolade?
2. skikke sig = ordne sig, føje sig; det skikkede sig så heldigt at jeg traf ham på gaden; skik dig vel!
3. skikke sig (ordentligt) = opføre sig pænt; nu håber jeg at I skikker jer ordentligt mens jeg er væk
skrømt subst.
på skrømt = udtryk for at noget ser sådan ud, men ikke er tilfældet i virkeligheden; de sloges på skrømt; han gjorde modstand på skrømt
skændsmål subst., -et, skændsmål, -ene
det at skændes; = ordstrid, mundhuggeri, kiv, rivegilde, kævl, klammeri; det kom til et voldsomt skændsmål mellem dem; diskussionen udviklede sig til et vildt skænderi
skærmydsel subst., skærmyds(e)len, skærmydsler, skærmydslerne
et mindre skænderi over uvæsntlige småting; = uoverensstemmelse; stykket handler om venskab og skærmydsler mellem to småpiger; vores sidste alvorlige skærmydsel var for to år siden
slendrian subst., -en
1. en gentagen forsømmelighed; blive ved den gamle slendrian; kontorets sædvanlige slendrian; alt fortsætter i den gamle slendrian
2. en doven og sjusket person; han er en slendrian
slig adj., -t, -e
som er af en bestemt art eller på en bestemt måde; = sådan
slubbert subst., -en, -er, -erne
= skurk; den slubbert snuppede pengene da jeg vendte ryggen til
smæde verb., -r, -de, -t
smæde nogen = bagtale på en forhånende måde; ingen skal smæde hendes minde
smølehoved subst., -et, -er, -erne
spasmager subst., -en, -e, -ne
= gavtyv; han er en spasmager uden lige
speget adj., -, spegede
= indviklet; en speget sag; det ser speget ud
spendere verb., -r, -de, -t
spendere noget på nogen eller noget = give penge eller andet af værdi ud på nogen eller noget; = bruge, traktere; han spenderede en fin middag på os; spendere penge på nyt tøj
spenderbukser subst., -ne
at have spenderbukserne på = at spendere meget på nogen eller noget
spidsrod subst.
løbe spidsrod = passere en række nysgerrige eller kritiske personer; efter kampen måtte spillerne løbe spidsrod mellem de mange fans
spilleme adv.
mildt kraftudtryk; = knageme, søreme, pokkerme; det er spilleme for kedeligt
spilopmager subst., -en, -e, -ene
= gavtyv; han er en værre spilopmager
sporenstregs adv.
= øjeblikkelig; han læste telegrammet og tog sporenstregs til London
storartet adj., -, storartede
som ligger over gennemsnittet; = udmærket; en storartet idé; hun har det storartet
stovt adj., -e
som er rank, modig og stolt; en stovt bonde, en stovt karl
stratenrøver subst., -en, -e, -ne
strik subst., -ken, -ke(r), -ke(r)ne
= gavtyv; din lille strik!
strunk adj., -t, -e
= rank; en strunk holdning; holde sig strunk i modgang
styrvolt subst., -en, -er, -erne
uregerlig, voldsom person; Fald så til ro, din styrvolt!
ståhej subst., -en el. -et
overdreven anstrengelse som skaber travlhed og forvirring; = hurlumhej, postyr, væsen; stor ståhej for ingenting; gøre stor ståhej ud af fødselsdagen
svigefuld adj., -t, -e
som svigter nogen; = troløs, forræderisk, illoyal; være svigefuld og upålidelig
taskenspiller subst., -en, -e, -ne
en tryllekunstner som spiller på øjenbedrag
telefonere verb., -r, -de, -t
sætte sig i forbindelse med nogen ved hjælp af en telefon; = ringe; hun telefonerede til sin veninde; af hensyn til trafiksikkerheden bør bilister holde ind til siden når de telefonerer
tillige adv.
= desuden; han er inkompetent og vigtig tillige
tilligemed adv.
= desuden; han er dum og tilligemed stædig
timelig adj., -t, -e
som har med livet på jorden at gøre; = verdslig, jordisk; han interesserer sig mest for det timelige
toilette subst., -t, -r, -rne
gøre sig i stand; omfatter vask, sminkning og påklædning; hun gør toilette hver morgen; aftentoilette; morgentoilette
traktere verb., -r, -de, -t
1. traktere nogen med noget = beværte; hun trakterede gæsterne med te og lagkage; hun trakterede sine venner
2. traktere op nogen = beværte en person
3. traktere på noget = invitere på fx kaffe og kage
trivelig adj., -t, -e
som er lidt tyk; = kraftig, velnæret, korpulent, før
trummerum el. tummerum subst., -en
en vanepræget, dagligdags rutine; gå i sin egen trummerum; den daglige trummerum; alt går i den gamle trummerum
tudevorn adj., -t, -e
som let kommer til at græde; = klynkevorn; hun er blevet en tudevorn, gammel kone
tugte verb., -r, -de, -t
straffe nogen korporligt eller disciplinere nogen; = revse; den der elsker sin søn tugter ham i tide
tvinde verb., -r, tvandt, tvundet
tvinde noget = sno flere tråde eller ender garn sammen til fx snor eller reb; tvinde to ender garn sammen
tværtom adv.
udtryk for at noget er direkte modsat af noget andet eller at det ikke er sandt; = tværtimod; frem for at sige undskyld blev hun tværtom mere og mere uforskammet
tvætte verb., -r, -de, -t
tvætte noget = vaske; tvætte sine hænder; den plet får han aldrig tvættet af sit gode navn
tøjlesløs adj., -t, -e
som ikke tager hensyn til regler for god og moralsk opførsel; et tøjlesløst og udsvævende liv; tøjlesløse udskejelser
tøjte subst., -n, -r, -rne
en kvinde eller pige der er uforskammet eller skamløs; = mær; kan du få noget tøj på, din tøjte!; hun råbte ad ham som en anden tøjte
uanselig el. uanselig adj., -t, -e
ubetydelig af størrelse eller udseende; nattergalen er en uanselig fugl; et ikke uanseligt beløb
uvorn adj., -t, -e
som er uopdragen og fræk i sin opførsel, især om børn; = uopdragen, vanartet, uartig, næsvis; jeg kan ikke holde deres uvorne unger ud
vanartet adj., -, vanartede
som er uopdragen og uartig, især om børn; = uvorn; et vanartet barn
vankelmod subst., -et
en tilstand af skiftende sindsstemning og mangel på beslutsomhed; = vægelsind
vankelmodig adj., -t, -e
= vægelsindet
varyl subst., -en, -er, -erne el. varyler subst., -en, -e, -ne
= baryl
vederstyggelig adj., -t, -e
= modbydelig; hendes sladder er mig vederstyggelig; en vederstyggelig stank
vissevasse el. visvas udråbsord
udtryk for at noget er meningsløs snak; = vrøvl, vås
vorden subst., -en
i sin vorden = ved at blive til eller udvikle sig; virksomheden er endnu i sin vorden
vægelsind subst., -et
det at være vægelsindet; = vankelmod
vægelsindet adj., -, ~sindede
som ikke kan træffe et valg, men skifter mening hele tiden; = vankelmodig, ubeslutsom; han er meget vægelsindet
værkbruden adj., -t, værkbrudne
som er lammet af gigt e.l.; værkbrudne ben
yngling subst., -en, -e, -ene
= ungersvend; trods sine 73 år er han livlig og hurtig som en yngling 
yppe verb., -r, -de, -t
yppe kiv eller strid = foranledige alvorlig uenighed 
yppig adj., -t, -e
1. som er meget fyldig eller frodig; en kvinde med yppige former; det yppige Fyn
2. som hengiver sig til et overdådigt levned og sanselige nydelser; = overdådig; han fører et yppigt levned 
ødeland subst., -en, -e, -ene
en person der ødsler sine penge bort; = flottenhejmer; han er en værre ødeland med sine penge
ørefigen subst., ørefig(e)nen, ørefig(e)ner, ørefig(e)nerne
= lussing; drengen fik en knaldende ørefigen for sin frækhed; der er ørefigner i luften

Som kilde til ordforklaringerne er anvendt Politikens "Store Nye Nudansk Ordbog"

Om "Ordbog over gode gamle danske ord der bruges alt for lidt"